• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Россия Федерациязынын монополияга удур Тывада эргелели хой ниити дыннаашкыннарны эрттирген

Тыванин куруне университединге Россия Федерациязынынын монополияга удур тывада эргелели хой ниити дыннаашкыннарны эрттирген. Чыылганнарга монополияга удур хыналда, куруне чагыглары болгаш рекламага угланган айтырыгларга тайылбырны кылган. Теманы уламчылаары-биле Айлаана Куулар: http://gtrktuva.ru/2019/03/медээлер-тыва-черде-22-03-2019/